90% විදුලිය ඉතිරි කරගැනීමට ඔබටත් අවශ්‍ය නම්. LED බල්බ තෝරා ගන්න. –


පහතින් ඔබට දැක ගත හැකියි අප විසින් එකලස් කොට අලවි කරනු ලබන මාදිලි කිහිපයකින් යුත් LED බල්බයන්.-

  • වසරක වගකීම් කාලයක් සැම බල්බයකටම
  • 100% තත්ව පරික්ෂාවෙන් යුක්ත වීම
  • සහනදායි මිල ගණන්.

ImageImageImageImageImageImageImage

අමතන්න – ප්‍රසන්න

0772047717 / 031-2298264

//

Advertisements

About Chamila's Tech Blog

Microsoft certified Freelance IT professional specialized for computer hardware and networking , with more than 10 years hand-on experience. since 2005 as an technical support person providing technical solutions for the individual users, local and foreign companies.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s