ඉහල තත්වයේ චිත්‍රපට හා ටෙලි නාට්‍ය මාලාවන් Download කර ගැනීමට “Torrents Butler” බාවිතා කරමු.


මේ දිනවල අන්තර් ජාලයේ බොහෝ දෙනකු අතර ජනප්‍රිය “Torrents Butler” වෙබ් පිටුව මගින් ඔබට ඉහල තත්වයේ චිත්‍රපට හා ටෙලි නාට්‍ය මාලාවන් TORENT FILES  හරහා DOWNLOAD කරගන්න.

https://torrentbutler.eu/

Advertisements

About Chamila's Tech Blog

Microsoft certified Freelance IT professional specialized for computer hardware and networking , with more than 10 years hand-on experience. since 2005 as an technical support person providing technical solutions for the individual users, local and foreign companies.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s